UMPHATHI we MMG Internet and Computer Services ezinze emkhondo u Mr. Dlozi Msibi (29) uchithe usuku lwakhe lokuzalwa esikoleni Imizamoyethu Primary School lapho embese khona abantwana  abahlanu i School Uniform .

Lokhu okuhlanganisa: iJersy, shirt , Trouser 4 , Skirt 1 , Socks , Ties and Shoes. uDlozi ugqugquzele osomabhizisnisi

ukuthi babuyele emphakathiniikakhulukazi lapho bephuma khona ukuyosiza labo abahlwempuukuze izindawo zangakubo

zizothuthuna kuzokwazi ukuthi naksasakuphele ukwantuleka kwamathuba emisebenzi ikakhulu kazikubantu abasha.

10 October 2018 by MMG News Room

IMG_2618

KANYE KANYE HIGH SCHOOL (NPP) abafundi bakamatekuletsheni (Matric ) bathi kwaba wusizo kabi ukufika kwaloyo owengamele i Msibi Media Group uMr. Dlozi Msibi ngo 2017 . Labafundi bathi bathola ukwalulekwa ngempilo ikakhulu kazi kumuntu omusha nangendlela okumele aziphathe ngayo, okwagqugquzelwa kakhulu kwaba ukuthi imfundo ibaluleke ukwendlula zonke izinto njengoba iwukhiye wekusasa. Abezindaba be MMG News bahlangane nalabafundi sebebuyele ezikhungweni zemfundo ephakeme nalapho bekubeke khona kwacaca ukuthi basaphila ngalawa mazwi abawathola ngo 2017, futhi kuyisifiso kubona ukuthi uMsibi angapheli kulesiyasikole. 

 8 January 2019 by MMG News Room

20901575_486975768304545_8472437143748689221_o